Ochrana osobních údajů

Společnost Marwin Technologies s.r.o., IČ 10985875, se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno (dále jen „Marwin“) tímto jakožto správce osobních údajů informuje své obchodní partnery a klienty (dále jen „Subjekty údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů a o rozsahu práv Subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů. Marwin zpracovává identifikační a kontaktní údaje Subjektů údajů a dále údaje shromážděné Marwin v rámci uzavírání a plnění smluv se Subjekty údajů a v rámci poskytování svých služeb Subjektům údajů.
 
Marwin zpracovává osobní údaje pro tyto účely:
 
plnění smluv a s tím související poskytování služeb, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“); dodržení právních povinností Marwin stanovených obecně závaznými právními předpisy, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm.
 
c) GDPR zasílání obchodních sdělení, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu spočívajícího v přímém marketingu.
 
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu vzhledem k účelu jejich zpracování. Není-li doba zpracování upravena právním předpisem, pak Marwin zpracovává osobní údaje po celou dobu poskytování služeb až do zániku závazků plynoucích ze souvisejících smluv, prodlouženou o dobu nezbytnou se zřetelem k případným kontrolám a k uplatňování práv u obecných soudů, a v případě reklamních sdělení do doby, než odvolá Subjekt údajů svůj souhlas s takovým zpracováním. Marwin je oprávněn předat osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci a dalším příjemcům, kterým je povinen předávat osobní údaje podle obecně závazných právních předpisů. Marwin je oprávněn předat osobní údaje zpracovatelům, se kterými uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů a kteří budou osobní údaje pro Marwin zpracovávat.
 
Subjekty údajů mají zejména právo:
 
požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům, požádat o kopii svých osobních údajů, požádat o opravu svých osobních údajů, a to v případech, kdy tyto osobní údaje budou nepřesné požádat o výmaz osobních údajů zpracovaných Marwin, pokud již pominuly důvody a účel zpracování, nebo pokud Subjekt údajů souhlas odvolá, či podá námitky do zpracování osobních údajů, eventuálně Marwin osobní údaje zpracoval v rozporu s právními předpisy požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, nebo přenositelnost údajů. podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového orgánu, tj. Úřadu pro chranu osobních údajů. Marwin nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci. Marwin nejmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů. Marwin neužívá prostředky automatizovaného rozhodování, včetně profilování. Subjekty údajů se mohou v záležitostech zpracování svých osobních údajů obrátit na gile Navigators prostřednictvím e-mailové adresy team@marwin.accountants.